مشاوره فردی


   مشاوره فردی، ارتباط میان مشاوره یا روانشناس و مراجعه کننده است که به واسطه آن، در یک محیط امن و همراه با رازداری به بررسی احساسات، باورها و یا رفتارهای مراجع کننده پرداخته می شود. رویدادهای مهم زندگی و آن چه در حال حاضر ذهن مراجع کننده را به خود مشغول کرده و منجر به نگرانی شده است اعم از چالش های مهم زندگی، تصمیم گیری های زندگی، آسیب های دوران کودکی، درمان اضطراب و افسردگی، رشد و بالندگی شخصی و خودشناسی، کمال گرایی یا عدم اعتماد به نفس، از جمله مواردی هستند که می توانند موضوع مشاوره فردی باشند.
   مشاوره فردی فرایندی پویا در رابطه ی بین مشاور و مراجع است که طی آن مراجع از خود، دیگران و واقعیت های زندگی خویش درک بهتری به دست می آورد. بنابراین، مشاوره در یک رابطه خاص شکل می گیرد. در این رابطه مشاور با مراجع همراه می شود و با او و در کنار او گام برمی دارد، او را آن گونه که هست می پذیرد، به او کاملاً گوش می دهد و فرصت می دهد تا او خودش در یک فضای عاری از انتقاد، سرزنش و قضاوت آزادانه ابراز و تجربه کند. در واقع مشاور فردی، یاریگری به مراجعی است که در حال شناسایی، ابراز و تجربه کردن جهانی است که برای خود ساخته است.
   مشاور مشاهده گر و شنونده ی دقیق و حساسی است که در پی درک پیام های کلامی و غیرکلامی مراجع است. همراهی مشاور با مراجع نه تنها منفعلانه نمی باشد بلکه مشاور در رابطه حرفه ای خود با مراجع کاملاً فعال است.
   مشاوره به مراجع یاری می دهد تا به احساسات، افکار، رفتار و انگیزه های ناخوشایند و دردناکش صراحت و روشنی بخشد، آن ها آن گونه که هست ببیند، لمس کند، با آن ها رو به رو شود و آن ها را ابراز و رها کند. این رهاسازی به مراجع فرصت می دهد انرژی روانی خود را به جای آن که صرف بازداشتن فشارهای درونی کند، از آن برای شکوفاسازی و متبلور ساختن استعدادها و ظرفیت های عالی خویش بهره گیرد.