رزومه دنیا رضایی - روانشناس بالینینام و نام خانوادگی: دنیا رضایی
تاریخ تولد: 1364


سوابق تحصیلی: 

کارشناسی روانشناسی بالینی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز سال 1386
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فارغ التحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال 1390


سوابق شغلی:

مدیر مسئول و موسس مرکز مشاوره مهرآسا 
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 3837
دارای 9 سال سابقه در زمینه مشاوره روانشناسی

سوابق شغلی قبلی:

مسئول فنی مرکز مشاوره فراز
مسئول فنی مرکز مشاوره همدلی
مسئول فنی مرکز مشاوره اردیبهشت